HISTORIA

Musikkåren i Kungsparken i Malmö 1891 © Malmö Muséer
Musikkåren i Kungsparken i Malmö 1891 © Malmö Muséer
Musikkåren på regementet 1898
Musikkåren på regementet 1898
Program från 1921
Program från 1921

Kronprinsens Husarregemente var alltid värvat och ständigt tjänstgörande. Det uppsattes på 1758 i de svenska besittningarna i Tyskland och överfördes till Sverige 1773. Det garnisonerades med delar i Malmö, Helsingborg, Ängelholm och Ystad och dessutom en del i Göteborg (25 man). Sin första gemensamma kasern fick regementet 1897 i Malmö. År 1897, i samband med lokaliseringen av regementet, reducerades regementet med en skvadron. 

Trumpetarorganisationen omfattade åren 1816-1897 en regementstrumpetare, sex ordinarie trumpetare
(med underofficersgrad) och tolv extratrumpetare (med manskapsgrad). Genom att regementet var utspritt spelades det normalt inte på hel kår utom under sommarens regementsövningar. Först när Nils Georg Strömberg blev musikdirektör 1878 samlades kåren till gemensamma övningar i Malmö. K 7:s musikkår genomförde under hans ledning nästan varje år under 1880- och 1890-talen flera långa turnéer i Tyskland. Han ledde kåren till 1902 och efterträddes av Gottfrid Trobäck 1902-1924 och Ernst Tinnerstedt 1924-1927. Regementet och musikkåren indrogs 1927.

Efter musikkårens nedläggning övertogs möjligen notmaterialet helt eller delvis av Skånska kavalleriregementets (K 2) musikkår, som nedlades 1952. Det aktuella notmaterialet kom på olika vägar till Hemvärnets musikkår i Eslöv och överlämnades 1998 av Torbjörn Bengtsson till Försvarsmusikcentrum. Det består av tre serier av stämband och ett större antal partiturband. Besättningen under Strömbergs tid är Esskornett, ibland även Asskornett, B-kornett 1-2, B-trumpet, Esstrumpet 1-2, Althorn (senare Altbasun) 1-2, Tenorbasun 1-2, Basbasun, ibland Bombardon, Bas 1-2 och Slagverk.

Det var Arne Westerlund och Stig Rydqvist (grundare av Arméns Dragontrumpetare, sedermera Livgardets Dragontrumpetarkår), som startade upp musikkåren igen 1999 med hjälp av bidrag från Malmö förskönings- och planteringsförening. Musikkåren ingick då som en enhet i Minnestroppen. På så sätt fick man låna uniformer och fick tillgång till hästar. När Rydqvist gick i pension övertog han mer och mer det musikaliska ansvaret för musikkåren. Med Rydqvists fenomenala erfarenhet och kontaktnät med tidigare musiksoldater kunde verksamheten ta sin början. Musikkåren uppträdde första gången efter återuppståndelsen vid Ystad International Military Tattoo 2001.

Sedan 2017 drivs musikkåren som en fristående ideell förening.

Källa: Krigsarkivet och Kronprinsens Husarregementes Kamratförening & Minnestropp.

Korrektur: Thorbjörn Sjunneson


Recension från Landskrona Tidning från den 15 augusti 1879:

Musikkåren vid husarregementet Kon. Carl XV har under de två sist förflutna aftnarna givit konserter uti "Gröna Lund" härstädes och därvid tillvunnit sig publikens och musikkännares synnerliga bifall för sina ypperliga prestationer. Musikkåren beundras för sitt utmärkta samspel och fina nyansering. Dess solister förtjäna även framhållas för deras färdighet, vackra ton, säkerhet och smak. Det länder den utmärkte dirigenten herr dir. Strömberg till största heder, att på den korta tiden av föga mer än ett år hava förmått i nästan otrolig grad höja och förädla denna musikkår och tillvunnit densamma ett aktat och ansett rum bland våra mest framstående regementsmusikkårer.

© 2020 Kronprinsens Husarregementes Musikkår
Organisationsnummer: 802514-5981
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!